Vad jobbar vi med?

Vad jobbar vi med?

Affärsjuridik och bolagsrätt

Allmän affärsjuridik

Advokatbyrå Jörgen Olson AB biträder små och medelstora företag med affärsjuridisk rådgivning i företagens dagliga verksamhet. Affärsjuridik är idag ett väldigt brett begrepp och omfattar många olika rättsområden som på olika sätt berör företagens verksamhet.

Vi på byrån kan erbjuda ditt företag hjälp och rådgivning inom områden som avtalsrätt, köprätt, varumärkes- och firmarätt, marknads- och konkurrensrätt samt skadestånds- och ersättningsrätt. Vi kan även fungera som rådgivare i allmänna juridiska frågor som kan dyka upp i företagets dagliga verksamhet. Ring oss gärna och fråga, vi är bara ett samtal bort.

Om ett ärende skulle kräva specialkompetens som inte finns inom advokatbyrån har vi ett brett kontaktnät så att vi alltid kan tillvarata vår klients intressen.

Bolagsrätt

Många små- och medelstora företag har inte möjlighet eller behovet att anställa en egen jurist. De flesta företag har ändå ett återkommande behov att diskutera juridiska och affärsrelaterade frågor med en jurist som är insatt i företagets verksamhet. Juristerna på advokatbyrån har vana av att hantera rättsliga frågor som kräver förmågan att förstå det enskilda företagets affärsmässiga förutsättningar. Vi har ett stort intresse i företagande och samarbetar med lokala företagarorganisationer och ingår i ett flertal affärsnätverk. De engagemang vi har idag tillsammans med pågående och tidigare styrelseuppdrag medför att vi har en bred förståelse för företagandets olika villkor och förhållanden.

Starta företag

När man startar ett företag har man en mängd affärsmässiga frågor som man måste ta ställning till. En hel del av de frågor som dyker upp är även av juridisk art. Det kan handla om namnrättigheter, varumärkesfrågor, kompanjons- och aktieägaravtal, kund- och leverantörsavtal, arbetsrättsliga frågor m.m. Juridiska frågor som direkt eller indirekt påverkar de affärsmässiga besluten i verksamheten. Vi på advokatbyrån bistår gärna med juridisk rådgivning och hjälp för att möjliggöra kloka och hållbara affärsmässiga beslut i ert företag. Vi hjälper er att växa och utvecklas.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ert företag på bästa sätt.

Entreprenad- och fastighetsrätt

Byggsektorn regleras av en stor mängd regler och föreskrifter. I nästan varje entreprenad förekommer omfattande standardavtal parallellt med unika avtalsvillkor vilket lätt kan skapa förvirring. För att tolka och hantera avtalssituationer vid entreprenader krävs därför omfattande sakkunskaper. Advokatbyrå Jörgen Olson AB har kompetens och erfarenhet inom det arbetsområdet.

Vi biträder även våra klienter inom frågor om fast egendom och dess nyttjande. Det kan röra sig om rådgivning och biträde i samband med fastighetsförsäljning, avtalsgranskningar, förhandlingar och tvister rörande hyres- och arrendeförhållande m.m. I samband med fastighetsöverlåtelser kan en mängd olika frågor bli aktuella och vi samarbetar därför i byggnadstekniska frågor med mycket erfarna och kunniga konsulter. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

Tvistelösning

Uppkommer en tvist så är det bra att anlita en jurist i ett så tidigt skede som möjligt. Det är alltid lättare att släcka en liten låga än en skogsbrand. Genom att gå igenom ärendet med en jurist som noggrant analyserar rättsläget kan man undvika onödiga misstag och missuppfattningar. Man kan då lättare bilda sig en uppfattning om vilka konsekvenser olika åtgärder kan tänkas få. I det fall tvisten förs till domstol har vi inom advokatbyrån givetvis erfarenhet inom processföring.

Sedan några år är advokat Jörgen Olson utbildad och ackrediterad medlare enligt CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution). Som medlare biträder han vid medlingsförfarande i tvister med mål att lösas inom 45 dagar, samt som partsombud.

Västsvenska Handelskammaren
Centre for Effective Dispute Resolution

Familjerätt

Familjerätten omfattar många olika områden. Vi på advokatbyrån biträder våra klienter inom de juridiska frågor som uppkommer under livets gång. Det kan handla om förmyndarskap för underåriga, äktenskaps- och samboförhållandens ingående och upphörande, biträde vid tvister angående barns vårdnad, boende och umgänge. Vi genomför bodelningar och tar uppdrag som bouppteckningsförrättare och boutredningsman. Vidare upprättar vi testamenten och andra handlingar som är viktiga i våra klienters liv.

Inom advokatbyrån har vi en lång och omfattande erfarenhet inom familjerättens område och av att hantera vårdnadstvister inom och utom domstol.

Socialrätt och utlänningsrätt

Juristerna inom advokatbyrån förordnas ofta av domstolar som offentliga biträden inom socialrättens områden. Det rör sig då främst om ärenden inom LVU, LVM, LPT och LRV.

Vi förordnas ofta av Migrationsverket för att hjälpa personer som söker asyl i Sverige, men vi biträder även enskilda klienter som behöver hjälp inom migrationsrättens omr