Rättskydd & rättshjälp

Rättskydd & rättshjälp för dig

Rättsskydd

I det fall du drabbas av en tvist kan du ansöka om rättsskydd genom dina egna försäkringar, exempelvis hem- och villaförsäkring. Då betalar försäkringsbolaget en betydande del av arvodes- och rättegångskostnaderna. Information om hur just ditt rättsskydd är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor.

Rättshjälp

Om du inte har tillgång till rättsskydd kan du i vissa fall få s.k. rättshjälp. Rättshjälpen betalas ut av staten och är en del av den sociala skyddslagstiftningen som finns till för att hjälpa privatpersoner som inte kan få rättsligt bistånd på annat vis. Dina ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om du kan få rättshjälp eller inte. Om du beviljas rättshjälp skall du betala rättshjälpsavgift vars storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. I vissa familjerättsliga tvister (äktenskapsskillnad, tvist om barns vårdnad och umgänge, bodelningar) kan du under särskilda förutsättningar få hjälp av staten med kostnader för juridiskt biträde.

Vi hjälper dig givetvis med ansökan om ersättning från både rättsskyddet och rättshjälpen.

Arvode

Enligt Advokatsamfundet skall man ta hänsyn till flera faktorer när det gäller fastställande av advokats arvode. Arbetets omfattning och svårighetsgrad tillsammans med uppnått resultat och tidsåtgång är faktorer som finns med i beräkningen av ett skäligt arvode. Det kan av den anledningen vara svårt att på förhand ange exakt vad ett slutligt arvode kommer att uppgå till, men i normalfallet utgår vi från ett bestämt timarvode. I ärenden där det är möjligt att direkt avgöra uppdragets omfattning kommer vi vanligtvis överens om ett fast pris.