Arvode

Arvode

Enligt Advokatsamfundet skall man ta hänsyn till flera faktorer när det gäller fastställande av advokats arvode. Arbetets omfattning och svårighetsgrad tillsammans med uppnått resultat och tidsåtgång är faktorer som finns med i beräkningen av ett skäligt arvode. Det kan av den anledningen vara svårt att på förhand ange exakt vad ett slutligt arvode kommer att uppgå till, men i normalfallet utgår vi från ett bestämt timarvode. I ärenden där det är möjligt att direkt avgöra uppdragets omfattning kommer vi vanligtvis överens om ett fast pris.